top of page

האלה סוכנות לביטוח פנסיוני

חושבים על המחר

""

האלה סוכנות לביטוח פנסיוני

האלה סוכנות לביטוח פנסיוני מציעה שירותי ניהול אסטרטגיה פיננסית ופנסיונית למשפחות. השותפים בסוכנות האלה מלווים באופן אישי את בני המשפחה תוך בחינת מכלול הצרכים והנכסים בתא המשפחתי. 

האסטרטגיה נקבעת עפ"י מגוון קריטריונים אישים המותאמים לצרכים של כל אחד מבני המשפחה בכל נקודת זמן ובראיה כוללת של המטרות והיעדים הכלכליים של המשפחה.

מהות השירות שלנו

בניית תוכנית כלכלית פנסיונית וביטוחית מקיפה לניהול החיסכון המשפחתי, במטרה לשמר את רמת איכות החיים הטובה ממנה נהנים בני המשפחה, גם לאחר היציאה לגמלאות.

ביצוע מחקר מקדים ומקיף של כלל הנכסים הפיננסיים, הפנסיונים של הלקוח ומשפחתו, התאמת פרופיל הסיכון ופיזור הנכסים, בקרה וליווי שוטף אחר ההתנהלות הכלכלית של התא המשפחתי.

שירות מקיף וכולל למגוון השירותים הפנסיונים ומוצרי הביטוח הניתנים למשפחה במקום אחד. 

ניתוח מעמיק של התיק הפנסיוני והביטוחי במסגרתו אנו בודקים את תמהיל הכיסויים על מנת לוודא שהם אכן תואמים את צורכי המשפחה, איתור פוליסות מיותרות בהן ישנו "כפל ביטוח", בחינת הפרמיות המשולמות לחברות הביטוח להבטחת המחיר הטוב ביותר הקיים בשוק במטרה להבטיח כי המשפחה זוכה לתמורה המקסימלית ביחס לפרמיה המשולמת. ביצוע הליך בקרה שוטף מול הגופים הפיננסיים השונים על מנת לאשר כי הם אכן פועלים בשקיפות מלאה, ובהתאם למדיניות ובדמי הניהול שנקבעו בכל אחד מהמוצרים הפיננסים בהן מושקעת המשפחה.

bottom of page